Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě pod Libčany byl založen 3. března 1884 se 36 ustavujícími členy. Hasicí technika se ručním pumpováním vody, přes Stratílkovu stříkačku, neustále zdokonalovala, až v roce 1963 byla zakoupena autocisterna a v roce 1991 další, která nám slouží dodnes. Auta byla nejprve garážována v objektu nynějšího Agrodružstva. Dne 11.6.1995 byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice, kterou jako starší budovu zakoupil a zadaptoval zdejší OÚ.

Současnost

V dnešní době máme dvě zásahová vozidla. V roce 2007, za veliké podpory starosty obce, jsme zakoupili moderní cisternu, která je již vybavená na vysoké úrovni, což umožní včasný a kvalitní zásah. Cisterna byla zakoupena za 2 500 000 Kč a na její nákup obci finančně přispělo Agrodružstvo Lhota pod Libčany částkou 500 000 Kč, firma NADAS - Karel Šejvl částkou 50 000 Kč a Krajský úřad Královéhradeckého kraje částkou 350 000 Kč.

Naše organizace se pravidelně účastní okrskových a okresních cvičení v rámci okresu a kraje. Na jednáních okrsků a okresních konferencí jsme aktivní při diskuzích k řešení dané problematiky. Veškeré informace předávají delegáti konferencí ostatním členům na výročních nebo členských schůzích. Zde jsou také seznámeni se stavem hasičské techniky, úrovní brigád a ostatních úkolech týkající se naší členské základny. Spolupracujeme s hasičskými sbory z blízkého okolí, kde si na setkáních předáváme zkušenosti nebo jednáme o vzájemné pomoci.

Naše členská základna má v roce 2012 30 členů, neustále máme ale zájem o příjem nových členů z řad mladých lidí. Toto rozšíření našeho sboru se nám však nedaří.

Každý rok přispíváme do kulturního života naší obce. V zimě je to pravidelný Hasičský bál, který je jeden z nejnavštěvovanějších plesů sezony. Od roku 2001 pravidelně v květnu pořádáme ve spolupráci s OÚ tzv. Kácení máje. Za zvuku kvalitní hudby a dobrého občerstvení si každý přijde na své.

Každoročně zástupci SDH uctí památku výročí narození T.G.Masaryka položením věnečku k památníku zdejší ZŠ.

Ani na své členy-jubilanty nezapomínáme. Při oslavě narozenin vždy navštíví dotyčného delegace našeho sboru s malým dárkem. A bohužel, když odejde bratr či sestra z našich řad, důstojně se s ním rozloučíme.

Sice nepravidelně, ale alespoň jedenkrát v roce pořádáme celodenní výlet do okolí, který je zaměřený jak na turistiku a kulturu, tak i na poznání naší země.

Naše organizace, stejně jako ostatní v naší obci, přispívá dětem zdejší MŠ a ZŠ na různé kulturní akce.

Naše členská základna a technika je na dobré úrovni, a i když mají všichni naši členové své zaměstnání, dokáží zasáhnout v kteroukoliv hodinu či den. Jsme hodnoceni v rámci okresu velice kladně svou dojezdovou rychlostí a kvalitou zásahu.